Reklama
Start Świetlica
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 12 września 2011 14:19

 

Czas pracy świetlicy szkolnej:

 

6:45 – 7:45

oraz

11:30 – 16:30

(prosimy o punktualne odbieranie dzieci)Wychowawcy świetlicy:

Husak Monika

Prucnal Anna

Suwała Dominika

Rachwał Marek

 

Plan Pracy Świetlicy

 

Dział organizacyjny

1. Przygotowanie świetlicy do rozpoczęcia zajęć

 • Przegląd stanu  technicznego pomieszczeń świetlicy,
 • Przegląd stanu pomocy dydaktycznych, gier, środków audiowizualnych
 • Przygotowanie sal świetlicowych do przyjęcia dzieci - uporządkowanie sprzętu, pomocy do prowadzenia zajęć,
 • Zaopatrzenie w potrzebną dokumentację: dzienniki, karty zgłoszeń, teczki,
 • Zapisy dzieci do świetlicy. Zbieranie kart zgłoszeń od rodziców,
 • Posiedzenie komisji kwalifikacyjnej; sporządzenie wykazu dzieci i protokołu z posiedzenia komisji,
 • Przygotowanie dekoracji pomieszczeń świetlicowych,
 • Zakup pomocy dydaktycznych, gier – uzupełnienie wyposażenia świetlicy,
 • Stworzenie odpowiednich warunków do pracy, zabawy, wypoczynku poprzez zorganizowanie odpowiednich kącików zainteresowań, dekoracja sal,
 • Zapoznanie dzieci nowoprzybyłych z pomieszczeniami na terenie szkoły.

2. Organizacja pracy w świetlicy szkolnej

 • Podział dzieci na grupy na podstawie zgłoszonych kart,
 • Przydział grup i czynności nauczycielom świetlicy,
 • Opracowanie rozkładu dnia pracy wychowawców,
 • Opracowanie rocznego planu pracy świetlicy,
 • Zmodyfikowanie regulaminu świetlicy dla dzieci,
 • Opracowanie miesięcznych planów pracy, rozkładu tygodniowego oraz ramowego rozkładu dnia,
 • Ustalenie częstotliwości  posiedzeń nauczycieli świetlicy szkolnej,
 • Przydział dodatkowych czynności dla wychowawców,
 • Przygotowanie i zapoznanie z planem pracy w roku szkolnym 2015/2016,
 • Przygotowanie planu obserwacji zajęć dla wychowawców w świetlicy,
 • Udział w konferencjach metodycznych (jeśli takie będą).

3. Organizacja procesu opiekuńczo- wychowawczego

 • Zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy, zasadami pracy w grupie,
 • Rozpoznanie potrzeb opiekuńczo- wychowawczych,
 • Udział w pracach zespołu wychowawczego szkoły,
 • Zebranie informacji od jednostki finansowo- księgowej o stanie finansów świetlicy,
 • Ścisły kontakt z pedagogiem, psychologiem, logopedą i wychowawcami klas

4. Dbałość o warunki przebywania dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej

 • Dbanie o wyposażenie i wystrój sal świetlicowych
 • Zapewnienie gier, zabawek, materiałów i narzędzi dzieciom biorącym udział w zajęciach świetlicowych

5. Zakończenie roku szkolnego

 • Zabezpieczenie pomocy dydaktycznych  i sprzętu na okres wakacji,
 • Pożegnanie z dziećmi, rozdanie nagród i dyplomów.

 

Dział opiekuńczo – wychowawczy

1. Świetlica miejscem nauki, zabawy, wypoczynku:

 • Poznanie dzieci i ich warunków bytowych,
 • Otoczenie szczególną opieką dzieci z trudnościami szkolnymi,
 • Współpraca z wychowawcami pedagogiem, psychologiem, logopedą oraz z rodzicami,
 • Informowanie rodziców o zachowaniu i postępach w rozwoju dziecka,
 • Organizowanie zabaw w salach świetlicy oraz na powietrzu,
 • Właściwa organizacja wypoczynku dzieci. Prowadzenie zajęć tematycznych, plastyczno-technicznych, muzycznych, żywego słowa, sportowo-rekreacyjnych,
 • Przyzwyczajenie dzieci do samodzielnego odrabiania lekcji,
 • Kształcenie myślenia, spostrzegawczości, koncentracji uwagi: gry i zabawy dydaktyczne, rozrywki umysłowe, zagadki, szarady, rebusy, łamigłówki, krzyżówki, przysłowia, zagadki, gry stolikowe, konkursy zgaduj – zgadula, quizy,
 • Rozwijanie czytelnictwa: założenie kącika czytelniczego, wspólne głośne czytanie, dyskusje o przeczytanych książkach, konkursy czytelnicze, praca z czasopismem i gazetą.

2. Współpraca z Rodzicami

 • Zebranie informacyjno-zapoznawcze dla rodziców,
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami,
 • Pomoc rodziców na rzecz świetlicy (dostarczanie różnych zbędnych w domu materiałów, przydatnych na zajęcia w świetlicy),
 • Pomoc rodziców w organizowaniu świetlicowych imprez.

3. Rozwijanie i utrwalanie zainteresowań  dzieci

 • Organizowanie konkursów z różnych dziedzin,
 • Organizacja i prowadzenie zajęć zgodnie z zainteresowaniami uczniów:
  przedstawienia teatralne i inscenizacje słowno-muzyczne, małe formy teatralne, umuzykalnienie, różne techniki plastyczno - techniczne, czytelnicze, ekologiczne, rekreacyjno - sportowe, zajęcia z komputerem
 • wystawki prac dzieci.

4. Działania dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze

a. Kształtowanie przekonań i postaw moralnych dziecka

 • Udział dzieci w pracach społecznie użytecznych na rzecz świetlicy i szkoły,
 • Wyrabianie szacunku do osób starszych, organizowanie na ich rzecz przedstawień, spotkania z ciekawymi ludźmi.

b. Kształtowanie postaw patriotycznych

 • Obchody ważnych rocznic państwowych, regionalnych i szkolnych,
 • Zapoznanie z symbolami państwowości polskiej, kształtowanie szacunku do symboli narodowych poprzez czytanie baśni, legend, oglądanie filmów,
 • Zapoznanie z obrzędowością i tradycjami szkoły.

c.  Kształtowanie właściwego stosunku do przyrody

 • pogadanki na temat przyrody, wystawki na tematy przyrodnicze, konkursy przyrodnicze

d. Kształtowanie nawyków kultury osobistej

 • Zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków, mycie rąk,
 • Systematyczna praca wychowawcza w zakresie poprawnego zachowania dzieci w świetlicy, w szkole: przyzwyczajanie dzieci do ładu i porządku w pomieszczeniach świetlicy i poza nią, wdrażanie do poszanowania gier i sprzętu świetlicowego,
 • Zwracanie uwagi na estetykę i wygląd dzieci,
 • Stosowanie form grzecznościowych i kształtowanie szacunku do drugiego człowieka. Realizacja hasła „Nasze zachowanie świadczy o nas”,
 • Współpraca z pielęgniarką szkolną.

e. Bezpieczeństwo i zdrowie uczniów

 • Zapoznanie dzieci z przepisami o ruchu drogowym (bezpieczna droga do i ze szkoły),
 • Wdrażanie do bezpiecznego zachowania w domu, w szkole, na podwórku.

h. Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie

 • zasady pracy w grupie,
 • reguły zachowania w świetlicy,
 • sprzątanie po zajęciach.

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły i przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.

2. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

*  Zapewnienie dzieciom opieki i bezpieczeństwa w godzinach przed lekcjami  i po lekcjach.

*  Organizowanie zajęć w grupach, tworzenie warunków do nauki własnej wdrażanie    do samodzielnej pracy umysłowej.

*   Organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy ruchowe w pomieszczeniach,   na boisku szkolnym i placu zabaw.

*  Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć w tym zakresie.

*  Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabiania nawyków kulturalnej rozrywki, zajęć ruchowych i zabawy.

*  Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas a także pedagogiem, psychologiem szkolnym i innymi specjalistami, celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

 3. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

*  Przed przyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej rodzic (opiekun)
zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia, w której podaje aktualne dane dziecka.

*  Każda zmiana telefonu, adresu bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka powinna być niezwłocznie przekazana pracownikowi świetlicy.

*  Wszelkie jednorazowe upoważnienia od rodzica przyjmowane są tylko w formie pisemnej.

*  Świetlica szkolna obejmuje opieką dzieci w godzinach od 6:45 do 8:00, oraz od 11.30 do  16.30. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka.

*  Zajęcia świetlicowe odbywają się w sali nr 13 oraz 12, 14 i 15

*  Jednostką zajęć w świetlicy jest 60 minut

*  Działalność świetlicy oparta jest na rocznym planie pracy

 

4. PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY

Uczniowie korzystający ze świetlicy mają prawo do:

*  Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy w odrabianiu lekcji  i pokonywaniu trudności w nauce,.

*  Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.

* Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i sprzętu audiowizualnego.

*  Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania.

Uczniowie korzystający ze świetlicy zobowiązani są do:

*  Uczestnictwa w zajęciach świetlicowych oraz usprawiedliwienia swojej nieobecności w świetlicy.

*  Nienagannego i należytego zachowania się w świetlicy wobec wychowawców  i kolegów.

*  Zachowywania się tak, by nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce.

*  Słuchania i wykonywania poleceń wychowawców świetlicy.

*  Dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy.

*  Poszanowania sprzętu świetlicy i ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenia.

 

5. ZADANIA NAUCZYCIELA – WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

 • Organizowanie działalności świetlicy
 • Troska o właściwy rozwój ucznia
 • Organizowanie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
 • Doskonalenie warsztatu pracy
 • Wzbogacenie pomocy do zajęć świetlicowych
 • Wzbogacenie form pracy


Dokumenty do pobrania

 

e-dziennik

Reklama

Aktualności


Dzisiaj jest: Czwartek
16 Sierpnia 2018
Imieniny obchodzą
Alfons, Alfonsyna, Ambroży, Domarad,
Domarat, Joachim, Joachima, Roch

Do końca roku zostało 138 dni.
Zodiak: Lew

Akcje w szkole

Odliczanie

Do końca wakacji:© 2011 Szkoła Podstawowa w Trzebownisku. Hosting dostarcza JVMHost.